Wild Tasmania 

Picture of Lake St Clair, Cradle Mountain NP, TAS, Australia
68197  Shoreline   (Open)